שיקום מחפורת תל-עדשים

תוכנית ג/ 12821

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיקום מחפורת תל-עדשים
מספר: ג/ 12821
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינום מחפורת בזלת קיימת באמצעות הטמנת פסולת "יבשה".
2. קביעת גבולות התכנית.
3. מתן הוראות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה והפעילויות.
4. התווית דרך גישה לאתר.
5. קביעת התכליות המותרות.
6. הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםטופוגרפיה / תכנית מצבית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלתל עדשים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16920חלק4
16921חלק14
17023חלק6
17024חלק32, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2195. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים28/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/03/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3702. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2001
קבלת תכנית05/11/2001