שיקום מחצבה.

תוכנית ג/ 10002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיקום מחצבה.
מספר: ג/ 10002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שיקום מחצבת בזלת קיימת ע"י מילויה בפסולת גושית
והשבתה ליעוד חקלאי.
2. מן הוראות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות
העבודה והפעילויות.
3. קביעת התכליות המותרות.
4. הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוערמת צבי

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17103חלק5-6, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2059מושב רמת צבישינוי
תוכניתג/ 1903מחצבה -רמת צבישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/02/2001תאריך פרסום: 21/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4964. עמוד: 1742. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2000תאריך פרסום: 23/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4927. עמוד: 74. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/09/2000
קבלת תכנית01/06/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות01/06/2000
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה11/08/1997