שיקום מחצבות נחשונים - א. ת. חצב - "הנסון".

תוכנית שד/ 694/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיקום מחצבות נחשונים - א. ת. חצב - "הנסון".
מספר: שד/ 694/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שיקום אזור חציבה, לאחר השלמת החציבה.
ב. קביעת הוראות מעבר עד לסיום החציבה.
ג. שינוי ייעוד מאזור חציבה לשטח לאיגום והחדרת מים.
ד. שינוי ייעוד ע"פ המסומן בתשריט וכמפורט להלן:
1. מאזור חציבה לאזור תעשיה, לדרך, לש.צ.פ וש.צ.פ מיוחד.
2. מש.צ.פ לאזור תעשיה, לדרך ולשצ"פ מיוחד.
ה. שינוי תואי דרכחם והתאמת גבולות מגרשים לשינויים המוצעים וביטול דרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים

תיאור המיקום:
שיקום מחצבות נחשונים - א.ת חצב - "הנסון".

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5501חלק10, 1511-14, 16
5502חלק7, 12-17, 20
5657חלק1-2, 4-8, 10-22
5658חלק27, 33
5659חלק1-2, 53-4, 7
5660חלק91, 7
5662חלק8, 26-27
5664חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ מק/ 694/ 8/ ב/ 3א.ת. חצבשינוי
תוכניתשד/ 694/ 9התוית דרכים חדשות והרחבת קיימות ובטול קיימות,אזור תעשיה "חצב".שינוי
תוכניתשד/ מק/ 694/ 11אזור תעשיה "חצב"שינוי
תוכניתשד/ 694/ 8/ בשינוי ייעוד שטח מחקלאי לחציבה ולחציבה בעתיד. עם שמירת אתר עתיקות בייעודו המקורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2006
קבלת תכנית16/03/2006