שיקום מחצבת לוחמי הגיטאות

תוכנית ג/ 11183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיקום מחצבת לוחמי הגיטאות
מספר: ג/ 11183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1 . שיקום מחצבת כורכר קיימת על ידי מילויה בפסולת
גושית והשבתה ליעוד חקלאי.
2 . מתן הוראות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות
והפעילויות.
3 . קביעת התכליות המותרות.
4 . הניות והוראות לשמירת איכות הסביבה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלוחמי הגיטאות

תיאור המיקום:
ישוב: לוחמי הגיטאות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18483חלק22-2319-21, 24-26, 35-36
18783חלק17, 33, 36-42, 46-47, 52-54, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1860מחצבת כורכר ליד לוחמי הגטאותשינוי
תוכניתג/ 4168חלוקה מחדש בק' לוחמי הגיטאותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2253. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית23/06/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות23/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1300. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/2002
החלטה בדיון בוולק"ח21/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה19/08/2002
קבלת תכנית19/08/2002