שכונה א' - אזור תעשיה מגרש 23 חורה

תוכנית 7/ מק/ 2509

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה א' - אזור תעשיה מגרש 23 חורה
מספר: 7/ מק/ 2509
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין כמסומן בתשריט ע''פ סעיף 62 א (א) 4 לחוק התכנון והבניה,
כל זאת ללא שינוי בזכויות הבניה המותרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400015חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 02/ 176אזור תעשיה חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר20/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200702020/05/2007