שכונה ג' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 108/ 143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה ג' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 108/ 143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים מיוחד ושטח למוסד
על ידי חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי הקרקע
וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעיד ושם

תיאור המיקום:
מקום: שכונה ג'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38030חלק7-9, 186176, 183
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 114שכונה ג' רחוב יד ושםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 972. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3686. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית01/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים43024/08/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301515/12/2003