שכונה ד' באר שבע

תוכנית 1/ 04/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים
שם: שכונה ד' באר שבע
מספר: 1/ 04/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה לרישום שיכונים ציבוריים
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למגרש משקחים כמסומן בתשריט המצורף אשר היה מיועד לבניני צבור כמסומן בתרשצ . יחייבו הוראות תכנית זו

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38072חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר אישור שיכונים ציבוריים02/06/1965תאריך פרסום: 02/06/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1177. שנה עברית: התשכה .