שכונה ד' מגרש 47

תוכנית 7/ 02/ 220/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה ד' מגרש 47
מספר: 7/ 02/ 220/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבנייה ושינוי קוי הבנין במגרש 47 בשכונה ד' שגב שלום.

עיקרי ההוראות:
- קביעת שטחי הבנייה המרביים בתא שטח מס' 47 (אזור מגורים א') ל- % 80 + 196 מ"ר מתוכם 60% המהווים שטחים עיקריים.
- קביעת קווי הבניה המרביים.
- קביעת 4 יח"ד במגרש.
- קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
- קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשגב שלוםשגב שלום

תיאור המיקום:
בחלקה הדרומי של שכונה ד' הנמצאת על גבול שכונה ה'

קואורדינטה X 185075
קואורדינטה Y 566600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39772חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 19/ אשגב שלום- שכונה ד'שינוי
תוכנית7/ 02/ 220תכנית מתאר ''שגב שלום''שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5796. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2008
קבלת תכנית19/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה