שכונה חדשה - גני הנשיא

תוכנית רח/ 1999

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה חדשה - גני הנשיא
מספר: רח/ 1999
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכליות ושימושים למגורים, מסחר והקצאת קרקע
לצרכי ציבור כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד הקרקע:מקרקע חקלאית לקרקע לבניה ופרוט
השטחים והאזורים בקרקע לבניה לפי שטחים בנויים:
אזור מגורים א', אזור מגורים ב', אזור מגורים
מיוחד ומסחר, דיור מוגן, שטח למבני ציבור, שטח
למוסד ציבורי, שטח למתקנים טכניים.
שטחים פתוחים: שטח פרטי פתוח ושטח ציבורי פתוח.
שטחים לתנועה: שטחים לדרכים ושבילים.
ב. איחוד וחלוקה מחדש, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז'
לחוק התכנון והבניה שלא בהסכמת הבעלים. קביעת
חלוקת המגרשים לפי ייעודי הקרקע שיפורטו ב-א'.
ג. קביעת הנחיות בינוי והוראות ביחס למגרשים חדשים.
1.קביעת בינוי באזור מגורים א', ב'.
2.קביעת בינוי באתר מגורים מיוחד ומסחר.
3.קביעת זכויות תנועה וחניה לרכב באזור מגורים
מיוחד ומסחר.
4.קביעת הוראות ביחס לשטח ציבורי פתוח.
5.קביעת הוראות ביחס לשטח למבני ציבור ושטח למוסד
ציבורי.

6.קביעת הוראות ביחס לשטח למתקנים טכניים.
ד. קביעת הגבלות בניה בשטחים הבנויים.
1. קביעת שטחי בניה מרביים.
2. קביעת מס' מרבי שלא יעלה על 18 קומות ע"ע.
3. קביעת קווי בנין בנספח מס' 1.

ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה ושלבי ביצוע.
ו. קביעת שטחים תת קרקעיים לחניה פרטית ולחניה עם
זיקת הנאה הדדית.
ז. התווית דרכים חדשות, התווית דרכי גישה פרטיות,
התווית מעברים עיליים להולכי רגל מעל דרכים
חדשות / קיימות. התווית דרכים משולבות.
ח. קביעת הוראות בגין בניינים, גדרות, ומדרגות
להריסה.
ט. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה וגנים חדשים
שיינטעו.
י. קביעת הוראות בגין מחסנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות
השטח ממזרח ל"מכון וייצמן".

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3690חלק33
3693חלק1, 9-10, 33
3694חלק16, 217
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1999תאריך פרסום: 18/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4823. עמוד: 1370. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/10/1999
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1998תאריך פרסום: 22/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4647. עמוד: 3772. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים08/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/1998
החלטה בדיון בהפקדה18/09/1996
קבלת תכנית22/04/1996