שכונה חרדית קטע

תוכנית 9/ 02/ 142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה חרדית קטע
מספר: 9/ 02/ 142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מבנים ומוסדות ציבור לדת על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת זכויות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד במגרש למגורים א' מס' 14 א' לתא שטח 910 למבנים ומוסדות ציבור לדת.
2. שינוי יעוד במגרש למגורים א' מס' 22 א' לאזור למבנים ומוסדות ציבור לדת וחלוקתו ל- 4 תאי שטח מס' 911, 912, 913, 914.
3. קביעת זכויות והוראות בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית גתקרית גתקרית גת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1534חלק18-19, 21, 72, 7623, 61, 75, 77, 85
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית9/ במ/ 33/ 1שכונה מערבית שינוישינוי
תוכנית9/ במ/ 33שכונות מערביותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/11/2011
קבלת תכנית28/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200123/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011