שכונה מ"ה.

תוכנית שה/ מק/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה מ"ה.
מספר: שה/ מק/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק כאשר אין בתכנית שינוי בסך השטח הכולל של כל יעוד קרקע ובסה"ה השטחים המותרים לבניה.
2. הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף.
3. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית במגרשי המגורים.
4. הגדלת מס' יח"ד , ללא הגדלת סך כל השטחים המותרים לבניה למטרות עיקריות.
הכל לפי סעיף 62 א א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים הבאים:
מגרשים 2692-2694, 2650-2655 - בגוש 4129 ("מגורים דו משפחתיים").
חלק ממגרש 2656 בגוש 4129 ("מגורים דו משפחתיים").
חלק ממגרש 7001 בגוש 5909 ("דרך מאושרת").
מגרשים 2657-2658,2679-2681 בגוש 5909 ("מגורים דו משפחתי").

2. הרחבת דרך קיימת - (רחוב מכבים) מ 14 מ' ל 18 מ'.
3. שינוי בקווטי בנין במגרשים המיועדים למגורים.
4. תוספת 22 יח"ד ללא הגדלת סה"כ השטחים העיקריים:
קביעת 12 מגרשי מגורים הכוללים סה"כ 48 יח"ד , במקום 13 מגרשי מגורים דו משפחתיים (26 יח"ד).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
שכונת מ"ה, רחוב צורן ורחוב מכבים, מדרום לשכונת רקפות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4129חלק75-78, 114, 121, 13179, 101, 111-113, 132
5909חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/2010תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4016. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות12/04/2010תאריך פרסום: 12/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6076. עמוד: 2559. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201003330/05/2010