שכונה מזרחית - מזרעה.

תוכנית ג/ 20348

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לדיור לאומי
שם: שכונה מזרחית - מזרעה.
מספר: ג/ 20348
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים בת 379 יחידות דיור המהווה רה תכנון לשלב א' בתוכנית ג/ 13161 המאושרת
פירוט תוכנית ג/ 13161 וחלוקה למגרשי בניה
הסדרת שלב ביצוע ראשון של תוכנית מתאר מזרעה מס' ג/ 13161
יעוד שטחים לפיתוח אזורי מגורים, מבני ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ומסחר
יעוד שטחים למגורים ומסחר

עיקרי ההוראות:
שינוי בפריסת שטח למבני ציבור, מגורים, שצ"פ
הקטנת מספר יחידות הדיור משלב א' במתאר ג/ 13161 ל - 379 יח"ד
קביעת תמהיל גודל דירות הכולל 96 דירות קטנות עד 100מ"ר כמוגדר בסעיף 1.9.
חלוקה למגרשי בניה
יצירת דרכי גישה לכל המגרשים
הסדרת הכביש ומערכת הניקוז של נחל בית העמק במעברו דרך מזרעה
קביעת תכליות ושימושים המותרים בכל יעוד
קביעת הוראות בניה לכל יעוד קרקע.
התווית רשת דרכים חדשה וחיבורה למערכת קיימת בישוב
קביעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתשריט עתידי הנגזר מתוכנית זו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
חוות דעתחוות דעת - חווד תנאי סף
חוות דעתחוות דעת - חוות דעת מגיש התכנית
קבצים דיגיטלייםתשריט ממ"ג - dwg - קו כחול של התכנית
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק6-7, 9, 28-29
18138חלק17, 35, 54-55, 58-60
19951חלק4-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6493. עמוד: 955. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2012. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2012. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/06/2012
התכנית הועברה לטיפול הועדה לדיור לאומי28/06/2012
קבלת תכנית10/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה לדיור לאומי - מחוז צפון201200325/07/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה