שכונה מזרחית - 375 יח"ד

תוכנית ג/ 12766

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה מזרחית - 375 יח"ד
מספר: ג/ 12766
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. אזור מגורים א', אזור מגורים ב' בניה מדורגת בצפיפות גבוהה, אזור מגורים משולב עם מסחר המהווים 375 יח"ד, רצף והרחבת תכנית מס' ג/ 6480 מאושרת.
2. שינוי לתכניות מס' ג/ 6540, שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ואחרים.
3. חלוקת מגרשים לבניה והתווית דרכים.
4. הקצאת שטחי ציבור: שצ"פים, ושטחים למבנה ציבורי ודרכים.
5. הקצאת שטח פרטי פתוח.
6. הקטנת קו בנין בדרך מס' 754 מ- 45 מטר ל- 35 מטר.
7. ביטול דרך מאושרת מס' 6 באופן חלקי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק59, 65-66, 84
17470חלק8-10, 14-19, 45-46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1228תוכנית מתאר משהדשינוי
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2002
קבלת תכנית10/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200202218/12/2002