שכונה מס' 5 בחורה

תוכנית 7/ 03/ 383

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה מס' 5 בחורה
מספר: 7/ 03/ 383
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י קביעת
יעודי קרקע מתאימים והנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק5, 10-12, 36, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1992תאריך פרסום: 30/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3968. עמוד: 1949. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/01/1992
פרסום לאישור בעיתונים19/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 19/01/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית12/11/1990
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1990תאריך פרסום: 05/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3788. עמוד: 3539. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1990.
החלטה בדיון בהפקדה16/07/1990
קבלת תכנית05/07/1990