שכונה נווה חורש - קטע מערבי

תוכנית 25/ 03/ 142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה נווה חורש - קטע מערבי
מספר: 25/ 03/ 142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין אחורי, שינוי קוי בנין נקודתיות קדמי ואחורי
והגדלת אחוזי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונהנוה חורש

תיאור המיקום:
מקום: שכונת נווה חורש מערבית, רחוב שיזף 92/114

גושים וחלקות:
גוש 39498 חלקה 32 (בהסדר)
גוש 39499 חלקה 21 (בהסדר)
ת.ל.ר. 332/82 חלקי חלקה 40
ספר 501 דף 20

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39498חלק32
39499חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ במ/ 61/ 1שכונת נווה חורש מזרחי - דימונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 279. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1509. שנה עברית: התשס .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים27/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/04/2004
קבלת תכנית17/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500409/05/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים47530/01/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400619/04/2004