שכונה צפונית בעין סהלה

תוכנית ג/ 766

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה צפונית בעין סהלה
מספר: ג/ 766
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת השטח למגרשי בניה, מגרשים צבוריים ודרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"העין א-סהלה

תיאור המיקום:
ישוב: עין א-סהלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12176חלק25
20364חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1979תאריך פרסום: 05/07/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2549. עמוד: 1819. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון באישור תכנית04/11/1975
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1973תאריך פרסום: 25/10/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1955. עמוד: 109. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה13/03/1973
קבלת תכנית13/03/1973