שכונה צפונית דימונה

תוכנית 25/ 02/ 101/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה צפונית דימונה
מספר: 25/ 02/ 101/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מגורים ושירותים נלווים ע"י:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
2. שינויי ייעוד שטחים משטח לבנייה עירונית ושצ"פ למגורים א': שטח למבני ציבור, דרכים, שצ"פ, ייעור עירוני, מתקנים הנדסיים.
3. שינוי תוואי דרכים מס' 3 ו- 7 של תכנית המתאר.
4. באזור מגורים א' , חלוקת מגרשים לבניה עצמית ( 295 יח"ד): קוטג'ים טוריים, מקבצי קוטג'ים ( 191 יח"ד): באזור מגורים ב' לבניית דירות גן/ דירות גג
( 32 יח"ד) ובשטח למבני ציבור חלוקת מגרשים לבי"ס, גני ילדים ובתי כנסת.
5. קביעת הוראות בדבר זכויות בניה לכל מגרש ומגרש: כמו כן, מגבלות גובה, מס' קומות וקווי בניין.
6. קביעת מגבלות בגין אתר עתיקות מוכרז.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
מקום: שכונה צפונית
גושים וחלקות:
1. מס' גוש רשום 39523 , חלקות 161, 160 ( חלק)
מס' גוש רשום 100088/4, חלקה 1 ( חלק)
2. גושים עתידיים ( גוש שומה):
גוש 100324 , רישום בשיטה הישנה- ספר- 501, דף- 20, חלקה 40 ( חלק).
גוש 100256 , רישום בשיטה הישנה- ספר- 501, דף- 20, חלקה 40 (חלק).
גוש 100088, רישום בשיטה הישנה- ספר- 501, דף- 20, חלקה 16(חלק).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39498חלק40
39499חלק40
39523חלק160-161
100088חלק16
100256חלק40
100324חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ במ/ 61/ 1שכונת נווה חורש מזרחי - דימונהשינוי
תוכנית25/ 03/ 129שכונת נוה חורש מערבית - דימונה הקמת מתקנים הנדסיים של חב' חשינוי
תוכנית25/ 02/ 101תכנית מתאר דימונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 239. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/08/2005
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/08/2005
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2005
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3364. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/05/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית21/07/2004