שכונה צפונית - צנדלה

תוכנית ג/ 19234

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה צפונית - צנדלה
מספר: ג/ 19234
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח שכונה בצפון ישוב צנדלה באזור מבנן a3 המצוין בתכנית המתאר לישוב.

עיקרי ההוראות:
הגדרת מגרשי מגורים,חזית מסחרית, דרכי גישה, שבילים, שטחים ציבוריים פתוחים, שטח למבני חינוך,שטח לתרבות ופנאי, ולגינון ציבורי.
קביעת קווי בנייו, הוראות בניה והתאמת זכויות בנייה.
קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועצנדלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20614חלק3
20615חלק1
20856חלק29, 38, 41-4216, 28, 30, 37, 59, 69, 71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות26/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5691. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
הוגשו התנגדויות05/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2011
קבלת תכנית28/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה