שכונה צ-6 מגרשים 36-39 לקיה

תוכנית 7/ 03/ 386/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה צ-6 מגרשים 36-39 לקיה
מספר: 7/ 03/ 386/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קוי בנין והתאמתם למצב הבניה הקיים בשטח והגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריות ולשירות,תוספת 8 יח"ד,סה"כ 16,במגרשים 36-39,בשכונה 6 בלקיה.

עיקרי ההוראות:
א - הגדלת זכויות בניה למגורים א' למטרות עיקריות ושירות עד 100%.
ב- שינוי קוי בנין והתאמתם למצב הבניה הקיים בשטח
ג- קביעת שטחי הבניה המירביים למטרות עיקריות,שטחי שירות.
ד- - קביעת השימושים המותרים ומגבלות בניה.
ה - קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו - קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
ז- תוספת 8 יח"ד,סה"כ 16 יח"ד ,4 יח"ד בכל מגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=188200
קואורדינטה Y Y=581850

שכונה 6 מגרשים 36,37,38,39 ,לקיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100445חלק43-4629, 133
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 386מתחם צ6- אלקיהשינוי
תוכנית2/ 28/ 4לקייהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5766. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2599. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/02/2011
קבלת תכנית20/09/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100727/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה