שכונה קהילתית - מושב עוזה

תוכנית 6/ 03/ 112/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה קהילתית - מושב עוזה
מספר: 6/ 03/ 112/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מושב עוזה ע"י הוספת 103 יח"ד קהילתיות כדלקמן:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי ל- אזור מגורים א' (מגרשים מס' 201-303) שטח לבנייני ציבור (מגרשים מס' 701- 707) ודרכים.
ב. קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים א' ל- 300 מ"ר מתוכם 220 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת שטחי הבנייה המרביים לשטח לבנייני ציבור (מגרש מס' 501) ל- 35% מתוכם 30% המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטחי הבנייה המרביים לשטח הציבורי הפתוח ל- 100 מ"ר עבור חדר השנאים לפי דרישת חברת החשמל.
ה. קביעת התכליות והשימושים, הנחיות למתן היתרי בנייה.
ו. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעוזה

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1571חלק4548, 50, 55, 58
1572חלק54, 61
3024חלק41
3025חלק162
3087חלק18
3088חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 112/ 8מושב עוזה - הרחבהפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4208. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים06/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/03/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/03/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/07/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות31/12/2007
הוגשו התנגדויות25/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3046. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/04/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
קבלת תכנית08/11/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה