שכונה קהילתית - קיבוץ לוחמי הגטאות

תוכנית ג/ 10926

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה קהילתית - קיבוץ לוחמי הגטאות
מספר: ג/ 10926
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטח הקיבוץ.
ב. תכנון מחדש של לוחמי הגטאות.
ג. שינוי יעוד קרקע וקביעת יעודים חדשים.
1. שינוי יעוד משטח חקלאי ליעודים הבאים: מגורים א', מגורים ב', מבני משק, תעשיה, בית עלמין, תחנת תדלוק, תיירות, שטחים פתוחים - ציבוריים ופרטיים, דרכים וחניות ספורט ומוזיאון.
2. שינוי יעוד ממגורים א' ליעודים הבאים: מבני ציבור, שטחים פרטיים פתוחים, מערכת דרכים וחניות, ספורט.
3. שינוי יעוד ממבני משק לשירותים עסקיים שפ"פ.
4. שינוי יעוד ממבני ציבור למוזיאון.
5. שינוי יעוד ממתקן הנדסי למבנה משק.
6. שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למוזיאון, דרכים ותעשייה.
ד. קביעת מערך דרכים (נגישות) בתחום התכנית וקביעת שלבי ביצוע למערך הדרכים המתקשר לדרך מספר 4 בתכנית.
ה. הקלה מקו בנין לדרך מספר 4 מ -100מ' ל-50 מ' מציר הדרך.
ו. קביעת הנחיות ותנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח/ הוראות דרכים
נספחיםנספח/ הוראות דרכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלוחמי הגיטאות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18482חלק6
19958חלק6
19959חלק4, 7-11, 13-14, 16-17, 21-232-3, 12, 15, 18
19960חלק6-9, 11, 142-4, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6899שינוי יעוד למבני ציבור לוחמי הגטאותשינוי
תוכניתג/ 4168חלוקה מחדש בק' לוחמי הגיטאותשינוי
תוכניתג/ 9096מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 1205מיקום לוליםשינוי
תוכניתג/ 4993שינוי יעוד לתעשיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2001תאריך פרסום: 25/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4996. עמוד: 3078. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים29/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/03/2001
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/05/2000תאריך פרסום: 14/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4879. עמוד: 3445. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים19/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה27/01/1999
קבלת תכנית14/10/1998