שכונה 1 בחורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 1 בחורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למגורים, בנייני ציבור ומסחר
בשכונת מגורים בישוב בידואי על ידי שינויים ביעודי
הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורהשכ 1

תיאור המיקום:
גושים: 100012, 100012/1, 100012/3, 100012/4,
חלק מגוש: 100012/5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
12003חלק1
12004חלק1
12005חלק1
100012חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 118חורה-שכונה 1 שלב ג'שינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 4שכונה 1 חורה שלב ב'שינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 1שכונה 1 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/03/2000תאריך פרסום: 09/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4862. עמוד: 2894. שנה עברית: התשס .
החלטה בדיון בהתנגדויות24/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. עמוד: 692. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/07/1999
קבלת תכנית12/07/1998