שכונה 1 מגרש 145 ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 312/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 1 מגרש 145 ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 312/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קווי בניין והתאמתם למצב הקיים.
- הגדלת אחוזי בניה ומספר יח"ד במגרש.
- תוספת קומה שלישית.

עיקרי ההוראות:
- שינוי קווי בנין מ - 3.0 ל - 1.2 מ' מצד צפוני ו מ- 5.0 מ' ל - 3.7 בחזית המגרש.
- הגדלת זכויות בניה במגרש 145 מ- 389.6 מ"ר ל - 974 מ"ר מתוכם 841.0 מ"ר המהווים שטחים עיקריים והשאר שירות.
- תוספת 2 יח"ד כך שסה"כ 6 יח"ד במגרש.
- תוספת קומה שלישית.
- קביעת התכליות והשימושים.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
מגרש 145 בשכונה 1
קואורדינטה X 202/850
קואורדינטה Y 563/500

גושים וחלקות: גוש: 100084/9 מוסדר, חלקות : 34 , חלקי חלקה: 40

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 312/ 2שכונה 1 ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 6005. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים05/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות02/05/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 980. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2009
קבלת תכנית03/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100402/05/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים120009/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה