שכונה 1 מגרש 45 ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 312/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 1 מגרש 45 ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 312/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין, הגדלת זכויות בניה, הגדלת תכסית מרבית, תוספת קומה שלישית והוספת יח''ד במגרש מס' 45 שכ' 1 ערערה בנגב.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת זכויות הבניה המרביים באזור מגורים א' בסך של 1000 מ''ר מתוכם 949 מ''ר המהווה שטחים עיקריים.
- הגדלת מס' יח''ד במגרש מ- 2 ל- 4 יח''ד.
- שינוי קוי בניין אחורי וצדדי בהתאם למסומן בתשריט.
- קביעת התכליות והשימושים. .
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 312/ 2שכונה 1 ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/05/2012
קבלת תכנית09/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012