שכונה 1 - מגרש 229 - חורה

תוכנית 7/ מק/ 2520

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 1 - מגרש 229 - חורה
מספר: 7/ מק/ 2520
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בניין לפי תיקון 43 לחוק לפי סעיף 62 א (א) 4
לחוק התכנון והבניה כפי שמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100435חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 1שכונה 1 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200801018/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200603029/10/2006