שכונה 10 מגרש 14 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 10 מגרש 14 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קוי בניין.
- הגדלת זכויות בניה.
- תוספת קומה שלישית.
- תוספת שיג בחזית המגרש.
- הוספת שתי יח''ד למגרש.

עיקרי ההוראות:
- שינוי קוי בניה מ- 3.5 ל- 0.0 וקדמי מ- 5.0 ל- 0.0 מ'.
- קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' ל- 809 מ''ר
מתוכם 687 מ''ר המהווה שטחים עיקריים.
- הוספת שיג בחזית המגרש.
- קביעת התכליות והשימושים.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
- קביעת תנאים למתץן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100557חלק778
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2010
קבלת תכנית12/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100630/05/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100428/03/2011