שכונה 10 מגרש 2 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 10 מגרש 2 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה ,תוספת קומה שלישית ,שינוי קווי בניין והוספת שלוש יח"ד במגרש מס' 2 שכ' 10 חורה.

עיקרי ההוראות:
? הגדלת זכויות בניה במגרש 10 מ 520 מ"ר ל 1200 מ"ר מתוכם 955 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
? תוספת 3 יח"ד כך שסה"כ יהיו 5 יח"ד במגרש.
? שינוי קווי בנין עפ"י תשריט.
? תוספת קומה שלישית.
?קביעת התכליות והשימושים.
? קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
? קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 195,275
קואורדינטה Y 578,775

מגרש 2 שכ' 10 חורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100013חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240שכונה 1 + שכונה 10 חורהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 737. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/05/2011
קבלת תכנית16/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה