שכונה 12 - מגורים ב' משולב במסחר - רהט

תוכנית 17/ 03/ 418/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 12 - מגורים ב' משולב במסחר - רהט
מספר: 17/ 03/ 418/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת אזור מגורים ב' ל- 83 מגרשים בבניה טורית והקמת חזית מסחרית לאורך דרך מס' 3 כמפורט להלן:
א. שינוי יעודי קרקע משצ"פ למגורים ב', ומאזור מגורים ב' לשטח לבניני ציבור (מגרש מס' 908).
ב. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים ב' (מגרשים מס' 83- 31) ל- 370 מ"ר מתוכם 150 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים ב' עם חזית מסחרית (מגרשים מס'
30 - 1) ל- 440 מ"ר הכוללים 70 מ"ר חזית מסחרית, מתוכם 150 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים לבניני ציבור (מגרש מס' 908) ל- 360 מ"ר מתוכם 300 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת התכליות והשימושים.
ו. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות והתנאים למתן היתרי בניה.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהטשכ 12

תיאור המיקום:
שכונה 12

גושים וחלקות:
אזור: בני שמעון ב' גיליון ב', גוש שומא: 13
חלקה 5 (חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 179שכונה 12 - רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 767. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/10/2007
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3535. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2006
קבלת תכנית11/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700219/02/2007