שכונה 15 א' רמות חורה

תוכנית 7/ 03/ 515

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 15 א' רמות חורה
מספר: 7/ 03/ 515
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים שתכלול כ- 112 יח"ד, ע"י קביעת מגרשים ליעודי הקרקע השונים והתווית דרכי גישה אליהם ואל השכונה וממנה.

עיקרי ההוראות:
א. שינויים ביעודי הקרקע- מאזור מגורים א', אזור מגורים א' עם חזית מסחרית, שטח לבניני ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרכים וחניות ושבילים להולכי רגל- למגורים א', למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, למבנים ומוסדות ציבור, לשצ"פ, לשבילים, לדרכים ולדרכים משולבות.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים באיזור מגורים א' ובשטחים לבנייני ציבור.
ד. קביעת התכליות והשימושים במגרשים.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת קווי בנין מירביים במגרשים.
ז. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכליים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
בצפון הישוב, צמוד לשכונה 15 ובקרבת שכונה 16
קואורדינטה X - 194050
קואורדינטה Y 580000

גושים וחלקות:
גוש 100012/1 מוסדר, חלקה 1 (חלק)
גוש 100011 מוסדר, חלקה 18 (חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 03/ 196שכונה 15 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5799. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים04/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3658. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2007
קבלת תכנית21/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800903/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700709/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה