שכונה 15 מגרש 114 חורה

תוכנית 7/ מק/ 2518

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 15 מגרש 114 חורה
מספר: 7/ מק/ 2518
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין בצלע צדדית של המגרש הגובל עם מגרש 113,
כמסומן בתשריט ע''פ סעיף 62 א (א) 4 לחוק התכנון והבניה,
כל זאת ללא שינוי בזכויות הבניה המותרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גוש: 10012/1 חלקי חלקה: 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10012חלק114
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/05/2009
פרסום לאישור ברשומות24/12/2008תאריך פרסום: 24/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5888. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה01/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/03/2007