שכונה 15 - חורה

תוכנית 11/ 03/ 196

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 15 - חורה
מספר: 11/ 03/ 196
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למגורים, בנייני ציבור, מסחר
מתקנים הנדסיים, ספורט על ידי קביעת יעודי קרקע
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 15
גוש: 100011 (ארעי), 1 / 100012

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
100011חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 765. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים29/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/05/1999
החלטה בדיון באישור תכנית19/04/1999
פרסום להפקדה ברשומות11/02/1999תאריך פרסום: 11/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4729. עמוד: 1857. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/1999
החלטה בדיון בהפקדה07/12/1998
קבלת תכנית18/02/1998