שכונה 16 - חלוקה מחדש של מגרשים למגורים, מבני ציבור ומתקן הנדסי - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 469

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 16 - חלוקה מחדש של מגרשים למגורים, מבני ציבור ומתקן הנדסי - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 469
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטחי מגרשים והיקפי בניה בשכונת מגורים קיימת בישוב בדואי תל שבע ושינוי הגדרת המגורים מ"אזור מגורים א' מיוחד" ל- "אזור מגורים א'".
ב. שינוי ייעוד מגרשי מגורים א' מיוחד לשטח ציבורי פתוח ושטח למבני ציבור.
ג. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה חדשות ובכלל זה הגדלת שטח המגרשים ומס' יחידות הדיור המותרות להקמה בכל מגרש מגורים.
ד. הקטנת מס' יח"ד מ- 106 יח"ד ל- 103 יח"ד.
ה. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מקום התכנית: שכונה 16

גושים וחלקות:
גוש: 100058/4 חלקה 1
גוש: 100058 לא מוסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
58004חלק1
100058חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 174שכונה 16 - תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1398.
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3853. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2004
קבלת תכנית24/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501007/11/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים54228/07/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401315/11/2004