שכונה 16 - שינוי תכנון למגורים ומבני ציבור תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 502/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 16 - שינוי תכנון למגורים ומבני ציבור תל שבע
מספר: 7/ 03/ 502/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מבנים קיימים ע"י החלפת שטחים כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים א' (מגרשים מס' 327, 326) לשטח לבנייני ציבור (מגרש מס' 903a ).
ג. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור (מגרש מס' 903) לאזור מגורים א' (מגרש מס' 327a ו- 326a).
ד. קביעת שטחי הבנייה המירביים לאזור מגורים א' ל- 52% מתוכם 40% המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת שטחי הבנייה המירביים לשטח לבנייני ציבור ל- 75% מתוכם 60% המהווים שטחים עיקריים.
ו. קביעת התכליות והשימושים והנחיות כלליות לתשתית.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
שכונה 16
מגרשים 326, 327, 903

גושים וחלקות:
גוש: 100058/3 חלקה 7 בחלק

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 174שכונה 16 - תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2010. עיתון: עיתון יומי.
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2429. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4216. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2006
קבלת תכנית29/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה