שכונה 17 חורה

תוכנית 7/ 03/ 517

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 17 חורה
מספר: 7/ 03/ 517
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת כ- 277 יח"ד, ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. תכנון מפורט של אזור המגורים המתארי המסומן בתכנית המתאר של חורה מס' 6/177/02/7, ע"י שינויים ביעודי הקרקע- קביעת מגרשים ליעודי הקרקע השונים והתווית דרכי גישה אליהם ואל השכונה וממנה.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים באיזור מגורים א', באזור מגורים ג', בשטח לבניני ציבור ובאזור מסחרי.
ד. קביעת התכליות והשימושים במגרשים.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת קווי בנין במגרשים.
ז. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכליים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
במערב הישוב, בין שכונות 18, 15 ו- 1
קואורדינטה X- 193400
קואורדינטה Y - 579300

גושים וחלקות:
גוש: 100012/1 מוסדר, חלקה 1 (חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 118חורה-שכונה 1 שלב ג'שינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 437הקמת בית ספר - שכונה 17 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5799. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים04/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/08/2009
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3658. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2007
קבלת תכנית21/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800903/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700709/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה