שכונה 17 - מבני מגורים ומוסדות ציבור, לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 17 - מבני מגורים ומוסדות ציבור, לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חלק משכונת מגורים חדשה (שכונה 17) בדרום הישוב לקיה.

עיקרי ההוראות:
1. תכנון שכונת מגורים חדשה בישוב הבדואי לקיה,
קביעת ייעודם ושימושם של השטחים והתווית דרכי הגישה.
2. קביעת ייעודי קרקע לאזורי מגורים א', א' 3, לאזור מגורים ב',
לאזור מגורים א', א' 3 ו-ב' עם חזית מסחרית ,לדרכים ,לשטח למוסדות ציבור, לשטח ציבורי פתוח, לרצועת ניקוז להסדרת נחלים, שבילים ולשטח מגורים מתארי.
3. קביעת מספר יחידות דיור מירבי לאזורי מגורים ל- 450 יח''ד.
4. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
5. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
6. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים בשטח התכנית.
7. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
בדרום לקיה בין שכונות 8, 12 ו- 15
קואורדינטות מערב מזרח- Y 580400
דרום צפון- X 187500


גושים וחלקות:
גוש 100217
ברישום ישן התכנית נמצאת בגוש 3 כתף ב"ש חלק מחלקה 8
בספר מס' 507 דף מס' 34

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100217חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 183/ 10הגדלת ישוב בידואי לקיהשינוי
תוכנית7/ 02/ 183/ 16שכונה 15 לקיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3226. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים28/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 483. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/11/2006
קבלת תכנית24/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים82629/11/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700219/02/2007