שכונה 18 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 417

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 18 - חורה
מספר: 7/ 03/ 417
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים הכוללת כ- 745 יח"ד, שכונה 18 בחורה כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. תכנון מפורט של אזור המגורים המתארי המסומן בתכנית המתאר של חורה מס' 6/177/02/7 ע"י שינויים ביעודי קרקע.
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' ל- 110% מתוכם 70% המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' עם חזית מסחרית ל- 125% + 70 מ"ר מתוכם 75% המהווים שטחים עיקריים ו- 70 מ"ר לחזית מסחרית.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים ג' ל- 270% מתוכם 220% המהווים שטחים עיקריים.
ו. קביעת שטחי הבניה לשטח לבנייני ציבור ל- 120% מתוכם 105% המהווים שטחים עיקריים.
ז. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור המסחרי ל- 110% מתוכם 90% המהווים שטחים עיקריים.
ח. קביעת התכליות והשימושים במגרשים.
ט. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
י. קביעת קווי הבנין המירביים במגרשים.
יא. קביעת ההנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
שכונה 18

גושים וחלקות:
גוש 100012/1 חלקה 1 (חלק)
גוש 400239 חלקה 1 (חלק)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3911. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות24/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 748. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2004
קבלת תכנית13/07/1998