שכונה 19 - כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 249/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 19 - כסייפה
מספר: 7/ 03/ 249/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שכונה 19 בכסייפה כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים.
ב. הסדרה והוספת מגרשי מגורים א' ע"י שינויים ביעודי קרקע ( הכוללים 88 יח"ד).
ג. הקמת חזית מסחרית במגרשים מס' 115-112.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' ל- 65% - מתוכם 50% המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' עם חזית מסחרית ( מגרשים 115- 112) ל-65% מתוכם 60% הכוללים 70 מ"ר לחזית המסחרית המהווים שטחים עיקריים.
ו. תכנון מפורט של השטח לבנייני ציבור בתכנית המתאר מס' 2/248/02/7 וקביעת שטחי הבניה המרביים ל- 75% מתוכם 50% המהווים שטחים עיקריים.
ז. הקמת שטח ציבור פתוח ושביל להולכי רגל.
ח. קביעת התכליות והשימושים במגרשים.
ט. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
י. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
יא. קביעת קווי הבניין המירביים במגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
מקום: שכונה 19

גושים וחלקות:
גוש: 100073 ( בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100073חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 249/ 2שכונות 18 ו- 19 - כסייפהשינוי
תוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4530. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים21/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/04/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות20/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4223. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
קבלת תכנית03/08/2003