שכונה 2 ג' הרחבה - ערערה

תוכנית 7/ 02/ 310/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 2 ג' הרחבה - ערערה
מספר: 7/ 02/ 310/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת 9 מגרשי מגורים ושני מגרשים למבנים ומוסדות ציבור לצורך חינוך ליד שכונה 2ג
ערערה בנגב.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ייעוד חלק משטח ציבורי פתוח למגורים ושטח למבנים ומוסדות ציבור.
ב. קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים א ל 100% מתוכם 80% המהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח למבנים ומוסדות ציבור ל 100% מתוכם 80% המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטח ציבורי פתוח שיפותח בתמורה להקמת מגרשי המגורים.
ה. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ז. קביעת התכליות והשימושים.
ח. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
שכונה 2ג
קואורדינטה X 203/950
קואורדינטה Y 562/825

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 310/ 3תכנית מיתאר ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5681. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית25/01/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5048. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים17/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/07/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/04/2009
קבלת תכנית15/07/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/05/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה