שכונה 2 מגדרש 77 ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 311/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 2 מגדרש 77 ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 311/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניין,הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת קומה שלישית והגדלת מס' יח"ד מ 2 ל 3 יח"ד במגרש 77, שכונה 2, ערערה בנגב.

עיקרי ההוראות:
? קביעת שטחי הבניה המרבים באזור מגורים א' ל 1005 מ"ר מתוכם 914 מ"ר המהווה שטחים עיקריים ו 91 מ"ר לצורך שירות.
? שינוי קוו בניה צדדי בהתאם למסומן בתשריט.
? קביעת התכליות והשימושים.
? קביעת הנחיות הוראות ומגבלות בניה.
? קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 203375
קואורדינטה Y 563700

מגרש 77, שכ' 2, ערערה בנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 311/ 1/ בשכונה מס' 2 בערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 739. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/06/2011
קבלת תכנית16/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה