שכונה 2 מגרש 93 א', 9300 ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 311/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 2 מגרש 93 א', 9300 ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 311/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה ,שינוי קווי הבניין הגדלת מס" יח"ד במגרש 9300 שכ" 2 ערערה בנגב

עיקרי ההוראות:
א קביעת שטחי הבנייה המרביים ל 1000 מ"ר מתוכם 925 מ"ר המהווים שטחים עיקריים
ב קביעת 4 יח"ד במגרש.
ג קביעת התכליות והשימושים.
ד קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ה קביעת שלבי ביצוע התכנית.
ו תנאים למתן היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
מגרש 9300 ליד המסגד בשכונה 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק5022
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 311/ 1/ בשכונה מס' 2 בערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 742. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/09/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
לא הוגשו התנגדויות12/09/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 59. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2010
קבלת תכנית24/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה