שכונה 2 מגרש 931 ערערה

תוכנית 7/ 03/ 311/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 2 מגרש 931 ערערה
מספר: 7/ 03/ 311/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מהווה שינוי יעוד שטח לבנייני ציבור למגורים א'
וחלוקה למגרשים למגרש 931 שכונה 2 ערערה בנגב.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד שטח לבנייני ציבור למגורים בגודל של 4.061 מ'.
- שינוי יעוד חלק משצ''פ למגורים בגודל של 444 מ'.
- קביעת התכליות והשימושים.
- קביעת הנחיות לתשתיות.
- קביעת התנאים למתן היתר בניה.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגב

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100084/5 חלקי חלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 311/ 1/ בשכונה מס' 2 בערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/03/2010
קבלת תכנית02/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001102/08/2010