שכונה 2 - מגרש 654 - ערערה

תוכנית 7/ 03/ 311/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 2 - מגרש 654 - ערערה
מספר: 7/ 03/ 311/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מגרש באזור מגורים א' בשכונה מס' 2, ערערה בנגב. כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ( חלק) מגרש מס' 654 לאזור מגורים א' מגרש מס' 300.
ג. קביעת שטחי בניה באזור מגורים א' ל( עיקרי+שרות) 555 מ"ר ומתוכם 360 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת התכליות והשימושים.
ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ו. קביעת קווי הבניין במגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
מגרש 654, שכונה מס' 2

גושים וחלקות: גוש 100084/5 חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 311/ 1/ בשכונה מס' 2 בערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1103. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/11/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות25/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1606. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2005
קבלת תכנית06/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200601025/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501012/09/2005