שכונה 20 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 376/ 2/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 20 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 376/ 2/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת אזור תעשיה לשכונת מגורים בת 442 יח"ד על מוסדותיה.

עיקרי ההוראות:
? שינוי יעוד של קרקע ממסחר, מלאכה ותעשייה למגורים ומוסדות ציבור לחינוך.
? קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
? קביעת זכויות הבניה המרביים במגרשים
? הרחבת/ התוויית דרכים
? קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים ,ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'
? קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
? קביעת הנחיות סביבתיות.
? קביעת התנאים למתן התר בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב תל שבע שכונה 20

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק1
400208חלק1
400588חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 174שכונה 16 - תל שבעכפיפות
תוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'כפיפות
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
תוכנית7/ 03/ 376אזור תעשיה תל שבעביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 742. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים28/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/09/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
לא הוגשו התנגדויות17/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4716. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
קבלת תכנית04/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה