שכונה 24 - רהט

תוכנית 17/ מק/ 2157

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 24 - רהט
מספר: 17/ מק/ 2157
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה ושינוי קוי בנין
לבניה ציבורית במגרשים מס' א + ב 83
שכ' 24 ברהט, עפ"י המצויין בתשריט. כל זאת
ללא שינוי בזכויות הבניה המותרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100418חלק64, 79, 83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/02/2004
פרסום לאישור ברשומות24/03/2003תאריך פרסום: 24/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5169. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר14/10/2002
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2002תאריך פרסום: 04/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5109. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/08/2002