שכונה 25 מגרש 5 כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 322/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 25 מגרש 5 כסייפה
מספר: 7/ 03/ 322/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
* שינוי קווי בנין , הגדלת זכויות בניה , תוספת קומה שלישית , תוספת 3 יח"ד סה"כ 4 יח"ד .

עיקרי ההוראות:
* שינוי קווי בנין צדדי מ 3.5 ל 3.2 מ' ו ל 2.7 מ', שינוי קו בנין קדמי למגרש מ 7.0 מ ל 6.1
ושינוי קו בנין אחורי מ 10.0 מ ל 4.7 מ' ו ל 5.3 מ' .
* הגדלת זכויות בניה במגרש מ 400 ל 1000 מ"ר מתוכם 910 מ"ר המהווים שטחים עיקריים
* הגדלת מס" יח"ד מ 1 ל 4 יח"ד.
* תוספת קומה שלישית למגרש.
* קביעת התכליות והשימושים
* קביעת הוראות בינוי ופיתוח
* קביעת תנאים למתן היתר בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 207975
קואורדינטה Y 573050

מגרש 5 שכ' 25 כסיפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100076חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 322/ אשכונה 25 כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2012
לא הוגשו התנגדויות19/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6403. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/09/2012
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2011
קבלת תכנית16/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית