שכונה 25 רהט

תוכנית 17/ 03/ 380/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 25 רהט
מספר: 17/ 03/ 380/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הסדרת המצב התיכנוני בשכונה הקיימת.
- תכנון חדש של מספר מתחמים לא מתוכננים בשכונה הכולל תוספת של 30 יח"ד
(חלוקה מחדש ל-7 מגרשים במגרש לא מתוכנן מס' 1, ול-2 מגרשים במגרש מס' 131,
והגדלת זכויות בניה ב- 7 מגרשי מגורים קיימים על חשבון מגרש לא מתוכנן מס'
58). סה"כ קיבולת עתידית בכל השכונה הינה 618 יח"ד ב-153 מגרשים מגורים.
- הסדרת צורכי הציבור - מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
- הגדרת חזית מסחרית לאורך הדרכים הראשיות הסובבות את השכונה.
- הסדרת רוחב דרך עירונית ממזרח לשכונה (דרך מס' 5).
- הקצאת זכויות בניה, הוראות בניה, חזות וכו'.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד של קרקע.
- קביעת התכליות המותרות בכל יעוד.
- קביעת שטחי הבניה המרביים במגרשים.
- קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.
- איחוד וחלוקת מגרשים שלא בהסכמת כל הבעלים בחלק מתחום התכנית.
- קביעת הוראות בניה לשכונה (קביעת צפיפויות, מרווחי בניה, גובה בניינים,
הנחיות בינוי, והנחיות לעיצוב אדריכלי של החזיתות המסחריות בשכונה).
- קביעת הנחיות אדריכליות וסביבתיות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
מרכז העיר רהט. גבול מצפון דרך מס. 3 ושכונות 7 ו- 8, ממזרח דרך מס. 5 ושכונות 28 ו- 29, מדרום מגרשי המגורים של שכונה 26.

קואורדינטה מערב מזרח - Y 177.600
קואורדינטה דרום צפון - X 588.800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק1
100489חלק34
400102חלק56-115, 131-136, 138-143, 148144, 146-147, 150
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 354/ 2שכונה 26 רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 380/ 3מגרש 133 שכונה 25 - שכינוי בזכויות בניה - רהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהטכפיפות
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 380שכונה 25 - רהטשינוי
תוכנית17/ מק/ 2024שינוי קו בנין אחורי, שכונה מס' 25שינוי
תוכנית17/ מק/ 2084איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמהשינוי
תוכנית7/ 03/ 347תכנון מפורט, שכונה מס' 25שינוי
תוכנית7/ 03/ 354הקצאת שטח לאזור מגורים, שכונות מס' 27,26שינוי
תוכנית17/ מק/ 2179שינוי קו בניין - שכונה 25 מגרש 127שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2712. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים21/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/01/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 974. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/09/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
קבלת תכנית01/06/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה