שכונה 28 מגרש 17 רהט

תוכנית 17/ 03/ 262/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 28 מגרש 17 רהט
מספר: 17/ 03/ 262/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א-הגדלת שטח מגרש 17 למגורים א' ע"ח שצ"פ ותוספת חזית מסחרית.
ב- שינוי בקווי הבניין אחורי קדמי וצדדי כמסומן בתשריט.
ג-הגדלת אחוזי בניה.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת אחוזי בניה ,שינוי קוי בנין ושינוי יעוד משצ"פ למגורים א'.
ב.קביעת שטחי בניה המירביים ל 95% מתוכם 80% המהווים שטחים עיקרייים וחזית מסחרית בגודל 103 מ"ר.
ג.קביעת 4 יח"ד במגרש.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=178277
קואורדינטה Y Y=589090

שכונה 28 מגרש 17 ברהט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100590חלק
100592חלק16, 33-34
400206חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 262/ 2שכונה 28 - רהטשינוי
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 15שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 421עיצוב חזיתות מסחריות ברהטכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/07/2010
קבלת תכנית24/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012