שכונה 28 - רהט

תוכנית 17/ מק/ 2124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 28 - רהט
מספר: 17/ מק/ 2124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין לבניה למגורים במגרש 13 שכונה 28 ברהט.
עפ"י המצויין בתשריט, כל זאת ללא שינוי בזכויות הבניה המותרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהטשכ 71
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 262שכונה מספר 28 רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/2002תאריך פרסום: 24/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5121. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2002תאריך פרסום: 23/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5077. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002