שכונה 29 - רהט

תוכנית 17/ 03/ 196/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 29 - רהט
מספר: 17/ 03/ 196/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח המגרש למגורים א' הכולל עד שש יחידות דיור כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח (מתארי) לאזור מגורים א' (חלק ממגרש מס' 40).
ג. שינוי יעוד מאזור מגורים א' (חלק ממגרש מס' 40) לשטח ציבורי פתוח.
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' ל 68% + 126 מ"ר מתוכם 50% המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת מס' מבני המגורים עד שני מבנים במגרש מס' יחידת הדיור המירבי
עד ששה יחידות דיור במגרש.
ו. קביעת קוי הבניין במגרש.
ז. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה והתכליות ושימושים.
ח. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
שכונה 29, מגרש 40

גושים וחלקות:
גוש 100226, גוש שומה: 48 בני שמעון, חלק מחלקה 1, ספר- 9, ב"ש, דף 35.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 196שכונה 29 - רהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 2תכנית מתאר רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1102. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/11/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית07/08/2006
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2075. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית29/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600707/08/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400322/03/2004