שכונה 3 חורה

תוכנית 7/ מק/ 2030

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 3 חורה
מספר: 7/ מק/ 2030
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטחים לשינויים בצומת בשכונת מגורים
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורהשכ 3

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:

גוש: 100013/1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100408חלק6, 8, 13, 20, 57, 100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 382שכונה 3 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/03/2003תאריך פרסום: 06/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5164. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2002תאריך פרסום: 12/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5074. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200108816/03/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002